УСЛУГИ

В областта на счетоводството нашите услуги включват:

- разработване на индивидуален сметкоплан, съобразен със специфичната дейност на всеки наш клиент;
- ежемесечно обработване на покупни и продажни фактури;
- обработка на извлеченията от банковите сметки на дружеството;
- начисляване на амортизации и изготвяне на САП и ДАП;
- обработка на други документи, свързани с текущата дейност на дружеството.

В областта на трудовото законодателство и осигуряване нашите услуги включват:

- изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения към тях, както и заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения;
- изготвяне на граждански договори
- изготвяне на разплащателна ведомост и хонорар сметки
- изготвяне на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД;
- изготвяне и подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП
- изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения към тях,както и заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения;
- изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ;
- регистриране на болничните листове на работниците и служителите в НОИ;
- изготвяне и заверяване на трудови книжки на работниците и служителите;
- изготвяне на УП 2, УП 3 на работниците и служителите и документи за бюрото по труда и др. институции;

Ние предлагаме още:

• Регистрация и пререгистрация на фирми;
• Подаване на декларации, съгласно ЗМДТ и ЗДДФЛ;
• Подаване дневници, декларации и др. Справки свързани със ЗДДС и ППЗДДС
• Регистрация и дерегистрация, съгласно ЗДДС;
• Подаване на заявления в НАП за липсата или наличието на вземания и задължения;
• Заверяване на документи в НАП и НОИ;
• Заверяване на осигурителен стаж на клиента;
• Изготвяне на документи за получаване на банков кредит от клиента , а също и изготвяне на всички други отчети – изискани от банката, във връзка с обслужването на кредита.
• Подаване на справки в БНБ, съгласно Валутния закон;
• Изготвяне на междинни счетоводни отчети, по искане на клиента;

С цел бързо и качествено обслужване на клиента предлагаме и посещения в офиса на клиента за получаване на документи.

Професионалните ни знания и опит в областта на данъчното законодателство ни позволяват правилно му прилагане и възможност да осигурим подходяща защита на интересите на нашите клиенти.

Ние предлагаме:
- Изготвяне на възражения по данъчни ревизионни актове
- представяне и защита при проверки и ревизии от институциите
- Консултации свързани с данъците

Цената на счетоводни услуги се формира индивидуално. Някои от основните определящи фактори са обема на документооборота, броят на осигуряваните лица и спецификата на дейноста. За получаване на информация за цените на предлаганите от нас, използвайте нашият e-mail адрес или телефон.

Нашият приоритет е обслужване на клиентите ни бързо и качествено, като прилагаме:
• индивидуален подход към всеки от нашите клиенти и техните текущи нужди
• Цялостно информиране на нашите клиенти относно техните финансови и счетоводни въпроси
• Навременен отговор на всяко обаждане или запитване
• Ние подаваме цялата информация и документи до Националната Агенция по Приходите по електронен път
• Ние изготвяме Вашите платежни нареждания онлайн
• Ние изготвяме и изпращаме Вашите фактури от Ваше име