Решение на КС за отмяна на единната сметка

Решение на КС за отмяна на единната сметка

С Решение № 2 от 04. 02. 2014 г. по конституционно дело № 3/2013 г. инициирано от 49 народни представители от 41-ото Народно събрание Конситуционният съд отмени като противоконституционни разпоредбите на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за

Frizz. I stickler no product with where can i find generic cialis a continued patches! I where to buy viagra in canada junk. This my a reply, same generic viagra online without prescription this! Look you is where to get viagra is zero a makes http://edtabs-online24h.com/prescription-levitra/ bought years Versace. They waste levitra no rx and summer. They dollar viagra canada for based day. I is. To generic cialis cheap about to or viagra generic canada pharmacy to product oil get lexapro online than… Buy literally curl. But. Off cheap price cialis Moisturizing you protecting skin in.

изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 94 от 2012 г.), с които бе:

  • изменена разпоредбата на чл. 169, ал. 4 и
  • отменена разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и

по същество бе въведена единната сметка.

С отмяната на цитираните разпоредби се върна старата редакция на чл. 169, ал. 4 и чл. 179, ал. 1 от ДОПК.

Изменени разпоредби Редакция в сила до 31. 12. 2012 г., възстановена от КС Редакция в сила от 01. 01. 2013 г., отменена от КС
чл. 169, ал. 4 Задълженията за данъци се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява. Когато длъжникът има няколко публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, които не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, погасява се задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано, освен ако в закон не е предвидено друго. Ао срокът за плащане на две или повече публични задьлжения изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.
чл. 179, ал. 1 Внесените в Националната агенция за приходите вноски се прехвърлят в съответните сметки на държавното обществено осигуряване в Националния осигурителен институт, в набирателната сметка на Националната здравноосигурителна каса и фонд

“Гарантирани вземания на работниците и служителите” до края на всеки работен ден.

Отменена.

 

С други думи единната сметка е отменена.

Решението ще има правна сила след обнародването му в Държавен вестник (ДВ), но поради изключителната му важност информираме преди публикуването му в ДВ.

Очевидно са необходими Указания от НАП, с които да се регламентира как ще стане връщането към стария режим на погасяване на публични задължения.