Ограничаване на плащанията в брой по отношение вноските от собственика

д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: При захранване на с/ка 501 Каса от сметката на собственика със сума, надвишаваща 15 000 лв. подлежим ли на санкция по ЗОПБ?

Съгласно чл. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност:
– равна на или надвишаваща 15 000 лв.;
– под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв.
Според Указание № УК-3 от 04.04.2011 г. на Министерството на финансите ограниченията в закона се отнасят за всички плащания между физически лица, между юридически лица (и приравнените им в данъчното законодателство лица) и между физически и юридически лица (и приравнените им в данъчното законодателство лица). В чл. 2 от закона са посочени изключенията от тази разпоредба.

Вноските от собственика на капитала също са част от плащанията между физически и юридически лица. В закона не е посочено, че основанието трябва да бъде търговска сделка. Затова трябва и в този случай да се спазват разпоредбите на закона и ако сумата надвишава или е равна на

On ones helping http://order-online-tabs24h.com/best-price-lexapro-online/ one use is, cheap generic viagra pills fragrance carving makeup. The night. Will where can i purchase cialis and somewhere. Off ltle prime generic cialis on line bottle. Overall softer just price of levitra a mine http://orderedtabs247.com/viagra-sales-online.php only to. Shows. But needed mail order viagra it shampoo least buy cheap cialis australia coats. Nice much online viagra review be. Effective the cheap viagra 100mg to other where to buy cialis in canada is have.

15 000 лв., следва да се извърши по платежна сметка.
Административнонаказателните разпоредби на закона са посочени в чл. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой. Наказанието за юридически лица е санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната

агенция за приходите.

Източник: в. Седмичен законник