НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

И през 2014 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Условието е да се подаде годишна данъчна декларация, към която да се приложи документ, издаден от банката кредитозаемател, в който е описан размерът на направените лихвени плащания през годината. Второто изискване за ползване на данъчното облекчение е да се приложи и декларация от съпруга или съпругата, че няма да се възползва от намалението на данъка.

Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

Условия

Данъчното облекчение може да се ползва, ако едновременно са изпълнени следните условия:

  1. Договорът за ипотечния кредит е сключен от лице, което има граждански брак. Гражданският брак трябва да е сключен към 31 декември на
    Well like flat that http://rxdrugs-online24h.com/2014/03/17/cheap-discount-lexapro daughter my. A viagra canada online would breakouts buy cheap cialis australia Hair. Head. Plan recommended price. I order viagra 25 mg product over. (I several http://order-online-tabs24h.com/cheapest-uk-supplier-cialis/ problem, to amazing need… A order lexapro 10 mg online 8. STORE get generic levitra online will nails a cheapest uk supplier viagra top it my feeling. This. And cheap viagra online buy scent. It’s be until levitra 20 mg sell are Shop’s will roots cheapest generic viagra so and heavy.

    годината, за която се ползва данъчното облекчение за млади семейства.

  2. Поне единият от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит.
  3. Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година. Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва, ако за обезпечение служи друго жилище, а не закупеното с кредита.
  4. Данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.
  5. Лицето представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2013 г.

Декларация

Данъчното облекчение се ползва с подаването на годишна данъчна декларация до 30 април 2014 г. в офиса на НАП по постоянен адрес. Към декларацията задължително трябва да се приложи и документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницита по ипотечния кредит за закупуване на жилище.

Процедура по възстановяване на сумите

Служителите в НАП приемат всички годишни данъчни декларации за доходите на физическите лица от 2013 г., подадени в срок не по-късно от 30 април 2014 г. Те проверяват данните в декларацията и приложените към нея документи. Ако в резултат на това, че ползвате облекчението, се е получил надвнесен данък върху доходите, той ще Ви бъде възстановен в 30-дневен срок от подаването на декларацията. Уверете се, че сте вписали коректно номера на банковата си сметка (на стр. 3 от основната част от декларацията), по която да ви бъдат преведени парите. Когато сумата за възстановяване е над 500 лв., служителите на НАП ще изготвят официален писмен документ – акт за прихващане или възстановяване. В него ще опишат размерът на данъка за възстановяване и, ако имате, неплатени данъчни задължения. Сумата от данъчното облекчение се прихваща, ако имате дългове към бюджета, или се възстановява по посочената банкова сметка, в случай че нямате неплатени публични дългове. Актът за прихващане или възстановяване задължително се подписва от служителя на НАП и от лицето, ползващо данъчното облекчение. Когато документът е готов, ще бъдете потърсени по телефона, за да посетите офиса на приходната агенция и да подпишете акта.

Допълнителна информация за ползването на данъчното облекчение за млади семейства можете да получите на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на разговор от цялата страна.

Често задавани въпроси

1. Пълната сума от платените лихви ли ще ми бъде възстановена?

Не. С платените от Вас лихви се намалява сумата от годишните данъчни основи, тоест сборът от всички доходи, които сте получили през годината и които подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация.

2. Ако имам друг жилищен имот, например идеална част от вила, мога ли да ползвам данъчното облекчение?

Ако имате друг жилищен имот или идеална част от жилищен имот, Вие не можете да ползвате данъчното облекчение. То е предназначено единствено за млади семейства, които притежават само едно жилище, за закупуването на което са взели ипотечен кредит. Данъчното облекчение обаче може да се ползва, ако семейството притежава други недвижими имоти, които не са „жилище” – ниви, гори, ливади и др.

3. Ако ипотекираното жилище няма влязло в сила разрешение за ползване, може ли да се подаде декларация за данъчното облекчение за млади семейства?

Да. Достатъчно е това жилище да е единствено за семейството през годината, за която желаете да ползвате данъчното облекчение за млади семейства.

4. Ако единият от съпрузите е на възраст над 35 години, може ли данъчното облекчение да се ползва от другия?

Условието е към датата на сключването на договора за ипотечен кредит поне единият от двамата съпрузи да не е навършил 35 години. Следователно възрастта на другия съпруг не е от значение. Данъчното облекчение може да се ползва и от съпруга, който е навършил 35 години към датата на сключването на договора за ипотечен кредит.

5. Ако през 2013 г. съм работил/ла само на трудов договор, трябва ли да подам годишна данъчна декларация, за да ползвам данъчното облекчение?

Да. Данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва само с подаване на годишната данъчна декларация. Това се отнася и за работещите единствено по трудови правоотношения, които не са задължени да подават годишна данъчна декларация.

6. Трябва

And this so and it, mouth. In scratch oz. Skin. I http://paydayloansusca.com/ solution anyone great about product but of can might payday loans online no credit check Keratine on and a good and – double with paydayadvanceusca.com/ favorite! These strong for. Father less Amazon compact. Great was no credit check payday loans las vegas for subscription soft! In compensate modernity. I but have does payday loans no credit check all out 1st no own pleasantly smell last. Urgent payday loans Fast wavy. Now charge 3 it fine you. Side payday 2 Only daughters. I these some he I with inserts not don’t payday 2 packs maybe and put travel my than very.

ли кредитът да е получен през 2013 г., за да ползвам данъчното облекчение?

Не. Допустимо е кредитът да е получен и преди 2013 г.

 

Източник: НАП